Daniela™ Kordana® Rose

Daniela™ Kordana® Rose

Rosa 'KORpolare' PP18840 | Kordana®

Brand: Kordana®

Last Edited: March 19, 2024