Daniela™ Kordana® Rose

Daniela™ Kordana® Rose

Rosa 'KORpolare' 18840 | Kordana®

Brand: Kordana®

Last Edited: November 8, 2022